top of page

Remote learning support

Public·4 members

Cum să obțineți un certificat fiscal în sectorul 6Cum sÄ obÈineÈi un certificat fiscal Ãn sectorul 6
Un certificat fiscal este un document care atestÄ situaÈia fiscalÄ a unei persoane fizice sau juridice la o anumitÄ datÄ. Acest document este necesar pentru diverse operaÈiuni, cum ar fi vÃnzarea-cumpÄrarea de imobile, Ãnregistrarea de autovehicule, obÈinerea de credite sau subvenÈii.
acte necesare eliberare certificat fiscal sector 6


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluss.com%2F2tKnsM&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3Pt-O66owOcpdd4jwN5Pm3Pentru a obÈine un certificat fiscal Ãn sectorul 6, trebuie sÄ vÄ adresaÈi DirecÈiei Generale de Impozite Èi Taxe Locale Sector 6 (DGITL), care se aflÄ Ãn subordinea Consiliului Local al Sectorului 6. DGITL este organizatÄ ca instituÈie publicÄ de interes local, cu personalitate juridicÄ.


Actele necesare pentru eliberarea certificatului fiscal diferÄ Ãn funcÈie de tipul de solicitant: persoanÄ fizicÄ sau persoanÄ juridicÄ. Ãn continuare, vÄ prezentÄm actele necesare pentru fiecare categorie.


Acte necesare pentru persoanele fizice
Pentru persoanele fizice, actele necesare pentru eliberarea certificatului fiscal sunt urmÄtoarele:


  • Cerere tip completatÄ Èi semnatÄ de solicitant sau de reprezentantul legal al acestuia;  • Copie dupÄ actul de identitate al solicitantului sau al reprezentantului legal;  • Ãmputernicire sau procurÄ, Ãn original sau copie legalizatÄ, Ãn cazul reprezentÄrii solicitantului;  • DouÄ timbre fiscale Ãn valoare de 4 lei fiecare;  • Orice alt act relevant Ãn vederea stabilirii situaÈiei fiscale, cum ar fi: declaraÈii de impunere, acte de proprietate, contracte de vÃnzare-cumpÄrare, autorizaÈii de demolare/dezafectare etc.Cererea tip Èi actele necesare se depun la ghiÈeele DGITL Sector 6 sau se transmit prin poÈtÄ sau prin mijloace electronice de transmitere la distanÈÄ. Certificatul fiscal se elibereazÄ Ãn termen de cel mult 5 zile lucrÄtoare de la data depunerii cererii.


Acte necesare pentru persoanele juridice
Pentru persoanele juridice, actele necesare pentru eliberarea certificatului fiscal sunt urmÄtoarele:


  • Cerere tip completatÄ Èi semnatÄ de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana ÃmputernicitÄ;  • Copie dupÄ certificatul de Ãnregistrare fiscalÄ al solicitantului;  • Copie dupÄ actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei Ãmputernicite;  • Ãmputernicire sau procurÄ, Ãn original sau copie legalizatÄ, Ãn cazul reprezentÄrii solicitantului;  • Orice alt act relevant Ãn vederea stabilirii situaÈiei fiscale, cum ar fi: declaraÈii fiscale, bilanÈuri contabile, contracte comerciale, autorizaÈii de funcÈionare etc.Cererea tip Èi actele necesare se depun la ghiÈeele DGITL Sector 6 sau se transmit prin poÈtÄ sau prin


mijloace electronice de transmitere la distanÈÄ. Certificatul fiscal se elibereazÄ Ãn termen de cel mult 15 zile lucrÄtoare de la data depunerii cererii.


InformaÈii utile
Pentru a vÄ uÈura procesul de obÈinere a certificatului fiscal, puteÈi accesa site-ul oficial al DGITL Sector 6: https://taxelocale6.ro/. Aici puteÈi gÄsi informaÈii despre programele Èi strategiile instituÈiei, legislaÈia fiscalÄ aplicabilÄ, modalitÄÈile de platÄ online a impozitelor Èi taxelor locale, formularele tip necesare pentru diverse solicitÄri, anunÈuri publice Èi date de contact.


De asemenea, puteÈi beneficia de serviciul de declaraÈii online, care vÄ permite sÄ completaÈi Èi sÄ transmiteÈi electronic declaraÈiile de impunere pentru clÄdiri, terenuri Èi mijloace de transport. Pentru a accesa acest serviciu, trebuie sÄ vÄ ÃnregistraÈi pe site-ul DGITL Sector 6 Èi sÄ vÄ creaÈi un cont de utilizator.


DacÄ aveÈi ÃntrebÄri sau nelÄmuriri legate de certificatul fiscal sau de alte aspecte fiscale, puteÈi solicita informaÈii prin telefon, e-mail sau fax la datele de contact ale DGITL Sector 6. De asemenea, puteÈi solicita o audienÈÄ la sediul instituÈiei sau puteÈi depune o petiÈie online.


Concluzie
Certificatul fiscal este un document important care atestÄ situaÈia fiscalÄ a unei persoane fizice sau juridice la o anumitÄ datÄ. Pentru a obÈine un certificat fiscal Ãn sectorul 6, trebuie sÄ vÄ adresaÈi DirecÈiei Generale de Impozite Èi Taxe Locale Sector 6 Èi sÄ depuneÈi o cerere tip Èi actele necesare Ãn funcÈie de tipul de solicitant. Certificatul fiscal se elibereazÄ Ãn termen de cel mult 5 zile lucrÄtoare pentru persoanele fizice Èi de cel mult 15 zile lucrÄtoare pentru persoanele juridice. Pentru mai multe informaÈii, puteÈi accesa site-ul oficial al DGITL Sector 6: https://taxelocale6.ro/. e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page